Deori Cwmnïau Meddygol, Gofal lechyd a Gwyddorau Bywyd

 

Rhyddid Gwybodaeth

Cefndir

Nod Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yw hyrwyddo agwedd fwy agored ac amlwg ym mhob rhan o’r sector gyhoeddus. O dan y Ddeddf, mae gan unrhyw un yr hawl i gael mynediad i wybodaeth a gofnodir gan Gyd-fenter Medicentre Caerdydd (CFMC). Yr hawliau hyn yw:

  • cael gwybod, fel arfer o fewn 20 diwrnod gwaith, a yw’r Cyngor yn cadw gwybodaeth a gofnodir o’r math y gofynnwyd amdani;
  • os cedwir gwybodaeth o’r fath rhaid ei datgelu oni bai ei bod yn ddarostyngedig i un o eithriadau’r Ddeddf; ac
  • i dderbyn cyngor a chymorth rhesymol wrth wneud y cais.

Mae’r hawliau hyn yn ddarostyngedig i’r cyfyngiadau a’r eithriadau (y mae llawer ohonynt ond yn berthnasol os nad yw datgelu’r wybodaeth er budd y cyhoedd) a osodir gan y ddeddf a deddfwriaeth arall. Pan fydd gwybodaeth yn cael ei datgelu bydd fel arfer ar ffurf darparu copïau o’r cofnodion a gedwir, ond dylai’r sawl sy’n gwneud cais wybod mai natur yr hawl yw cael y wybodaeth – nid copïau o ddogfennau penodol a allai gynnwys y wybodaeth. Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth a ddatgelir yn destun hawlfraint neu gyfyngiadau eraill ar ailddefnyddio.

Yn unol â’r hawliau hyn mae CFMC wedi ymrwymo i egwyddorion ‘llywodraeth agored’ yn y modd yr ydym yn gweithredu, wrth ddarparu ein gwasanaethau a ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau.

Bydd GFMC yn ystyried ei bod er budd y cyhoedd i ddatgelu gwybodaeth oni ellir dangos yn glir ei bod er budd y cyhoedd i beidio â gwneud hynny (e.e. gan y byddai datgeliad o’r fath yn achosi niwed sylweddol neu yn torri cyfrinachedd). Yn benodol, ni fydd CFMC yn ystyried y ffactorau canlynol fel rhesymau dros beidio â datgelu:

  • Y byddai rhyddhau gwybodaeth yn amlygu anghymwystra, neu lygredd yn CFMC, neu a fyddai’n peri embaras iddo.
  • Bod y wybodaeth yn rhy gymhleth i’r ymgeisydd ei deall, neu y gallai ei datgelu gamarwain y cyhoedd gan nad yw’r wybodaeth yn gyflawn.

Yn ogystal ag ateb ceisiadau unigol am wybodaeth mae CFMC wedi mabwysiadu cynllun cyhoeddi, fel sy’n ofynnol yn ôl y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sy’n nodi’r mathau o wybodaeth a fydd ar gael yn rheolaidd ganddo. Mae CFMC wedi mabwysiadu cynllun model y Comisiynydd Gwybodaeth heb ei addasu. Ceir trefn ar wahân, ond tebyg, ar gyfer cael mynediad at wybodaeth sy’n ymwneud â’r amgylchedd, o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am eich hawliau ac am weithredu’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gan gynnwys yr eithriadau a allai fod yn gymwys a phrawf budd y cyhoedd, ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth neu'r Ymgyrch dros Ryddid Gwybodaeth.

I wneud cais am wybodaeth gan CFMC, anfonwch eich cais, gan roi cymaint o fanylion â phosibl, gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Gwybodaeth a gynhwysir gan y Ddeddf

Mae’r hawliau’n cynnwys gwybodaeth a anfonwyd atom oddi wrth sefydliadau eraill. Nid yw’r ffaith nad ydym yn berchen ar y wybodaeth yn rheswm dros beidio â’i datgelu.

Bydd gan bob dogfen bwysig sydd gennym ‘gyfnod cadw’ sy’n golygu bod yn rhaid ei chadw am gyfnod penodol o amser cyn i ni ei gwaredu. Os yw dogfen eisoes wedi ei gwaredu yn unol â’n rheolau cadw yna ni ellir disgwyl i ni roi’r wybodaeth honno.

Gellir trefnu bod unrhyw wybodaeth ar gael mewn print bras a fformatau arall ar gais. Fel arfer, ni chaiff gwybodaeth a gedwir yn Saesneg yn unig ei chyfieithu pan gaiff ei rhyddhau mewn ymateb i gais o dan y Ddeddf. Bydd ceisiadau am gyfieithiad Cymraeg (neu ieithoedd eraill) yn cael eu hystyried yn unigol.

Os nad yw’r gost o gasglu’r wybodaeth y gwnewch gais amdani yn fwy na £450, sef 18 awr o waith sydd ynghlwm wrth nodi a chasglu’r wybodaeth, caiff y wybodaeth ei rhoi i chi am ddim (heblaw am lungopïo neu rywbeth tebyg neu os rhoddir llawer o wybodaeth).

Os yw’r gost o lunio ymateb i’ch cais yn debygol o fod dros y cyfyngiad o £450 a bennwyd gan Lywodraeth Ganolog, byddwn yn cysylltu â chi i drafod yr opsiynau.

Ceisiadau am Wybodaeth

Dylid anfon ceisiadau am wybodaeth at:

Robert Jackson

Ffôn: +44 (0)29 2075 7744
Ffacs: +44 (0)29 2075 0239
E-bost: mark.bowman@cardiffmedicentre.co.uk

 
tenantiaid
sut i wneud cais
cyfarwyddiadau

Cyswllt cyflym


Dilyn ein

  • RSS Feed
  • LinkedIn
  • Twitter